ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

        กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เป็นการปลูกตามการเพาะปลูกปกติ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เท่านั้น ส่วนมาตรการเยียวยา แนะเกษตรกร ติดตามข่าวสารจากรัฐบาล กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีการขึ้น และปรับปรุง แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี

Read more

การแช่ข้าวก่อนหว่าน

  การแช่ข้าวก่อนหว่านนั้นสามารถที่จะเติมสารต่าง ๆ ลงไปร่วมขณะแช่ข้าวได้ เพื่อป้องกันโรคเชื้อราต่าง ๆ ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว อันเป็นสาเหตุของโรคที่ส่งผลกระทบต่อต้นข้าว และส่วนใหญ่สารเคมีที่พี่น้องเกษตรกรรู้จัก และใช้กันก็คือจำพวกสารเคมีกลุ่มป้องกันเชื้อราต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น …แต่วันนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถผลิตตัวช่วยในการควบคุมเชื้อราในแปลงนาได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง นั่นก็คือการใช้เชื้อรากลุ่มที่ควบคลุมเชื้อรา ชื่อว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าราเขียว นำมาใช้ร่วมกับการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่าน เมื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปในแปลงก็จะมีเชื้อราเขียวห่อหุ้ม ทำให้เชื้อราสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า

Read more