สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านบก