สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข้อมูลเกษตรกร

ข้อมูลการเกษตร

 

       ประชากรและครัวเรือน

       ฐานข้อมูลด้านการเกษตร

       แผนที่ทางการเกษตร