สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Video

 

สื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตร

โครงการ "ครึ่งไร่คลายจน" ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการปลูกข้าวนาหว่านน้ำตม