สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ฐานข้อมูลการผลิต

ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร

งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

        + ข้อมูลด้านการเกษตร

             - ข้อมูลด้านการเกษตร ปี 2559/60

        + งานข้าว

             - ข้าวนาปี

        + งานพืชไร่

             - มันสัมปะหลัง

        + งานพืชเศรษฐกิจสำคัญ

             - พืชเศรษฐกิจ

        + งานไม้ผล/ไม้ยืนต้น

             - ขึ้นทะเบียนยางพารา

             - ตรวจสอบและยืนยันโครงการยางพารา

        + งานโครงการศูนย์ข้าวชุมชน 

             - โครงการศูนย์ข้าวชุมชน

             - งานโครงการข้าวครบวงจร