สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

       ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

       ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช

       ระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัย

       ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

       ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

       อาสาสมัครเกษตร

       E-PROJECT

       ระบบสารสนเทศการผลิต

       ระบบรายงานแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช

       ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืช

       ระบบส่งเสริมการเกษตร (DW)

       รายงาน กสก.

       ฐานข้อมูลสถาบันการเกษตร

       ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

       ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง

       ระบบสารสนเทศจัดการองค์กร HRD