สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประวัติการจัดตั้ง

           สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งตามประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอพยุห์ เมื่อเดือนเมษายน 2537 โดยแยกออกจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้, ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด, ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร,ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน,ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีผู้บริหารหน่วยงาน ทั้งสิ้น 14 คน ปัจจุบัน คือ นางจันทรา สาระชาติ เกษตรอำเภอพยุห์

 

 

 

 

111

154-Tn

ninesixty logo

Video

 

 

ศพก62 ๑๙๐๔๐๑ 0599