สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

        สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร/องค์กรเกษตรและเครือข่ายให้เข้าแข็งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถแข่งขันทางด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

พันธกิจ

        - ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อำเภอพยุห์

        - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/องค์กรเกษตรกรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง

        - ให้บริการและส่งเสริมอาชีพ เพื่อการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแข่งขันได้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

        - เพิ่มสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

        - พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง

        - เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย

        - พัฒนาเกษตรกรและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันด้านการตลาด

 

ค่านิยมขององค์กร

        พัฒนาใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ร่วมแรงบริการ

        

111

154-Tn

ninesixty logo

Video

 

 

ศพก62 ๑๙๐๔๐๑ 0599