สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

บุคลากร

5 - Copy 

        นางจันทรา สารชาติ         เกษตรอำเภอพยุห์        

  โทร.0893555071

  

1

5 - Copy - Copy

นายวีรวัฒน์ ภูวงษ์          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0856118205

 

4

3

น.ส.ปิยะนุช ทองกลม       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0899483883 

 

5

6

 นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0810662808 

 

3

 8.1

นายฐิตินัย เสนาสุ             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0890257728

 

2

5

น.ส.เสาวลักษณ์ โกศลจิตร์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

    บทบาทหน้าที่  โทร.0868692334 

 7

นายภานุวัฒน์ มะนู             เจ้าพนักงานธุรการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0804873647

8

น.ส.เบญจวรรณ ธรรมรส     จ้างเหมาบริการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0880431683 

 

111

154-Tn

ninesixty logo

Video

 

 

ศพก62 ๑๙๐๔๐๑ 0599