ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร

งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ข้อมูลด้านการเกษตร

– ข้อมูลด้านการเกษตร ปี 2562/63

งานข้าว

– ข้าวนาปี

งานพืชไร่

– มันสัมปะหลัง

งานพืชเศรษฐกิจสำคัญ

– พืชเศรษฐกิจ

งานไม้ผล/ไม้ยืนต้น

– ขึ้นทะเบียนยางพารา

– ตรวจสอบและยืนยันโครงการยางพารา

งานโครงการศูนย์ข้าวชุมชน 

– โครงการศูนย์ข้าวชุมชน

– งานโครงการข้าวครบวงจร