องค์ความรู้ (KM)

KM (การจัดการองค์ความรู้)

1. การทำดอกไม้จากไหมพรม       คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

2. การจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร     คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

3. ไตรโคเดอร์มา     คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

4. ทำปุ๋ยหมัก    คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

5. การทำนาอินทรีย์    คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

6. การปลูกหอมแดงอินทรีย์    คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

7. การทำนาหยอด    คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

8. การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา    คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

9. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน    คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

10. Smart Farmer    คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

เอกสารวิชาการ

1. โรคข้าว     คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

2. การกำจัดวัชพืช     คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

3. การกำจัดแมลง      คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา