นโยบาย แผนงาน

นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563 ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับใช้เป็นกรอบการทำงาน ในปี 2562 ในการจัดทำนโยบายครั้งนี้ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสำคัญ ซึ่งมีทั้งนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จภายในระยะ เวลาอันสั้น และนโยบายที่เป็นการวางรากฐานให้เกิดการปฏิรูปภาคการเกษตร ในระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ภาคการเกษตรมีการพัฒนาและเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ การทำงานตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันต้องมีการปรับรูปแบบและ วิธีการทำงาน โดยยึดหลักการ “ทำก่อน ทำจริง ทำทันที เกิดผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน” ด้วยศักยภาพของบุคลากร ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และ ความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความ เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 จะประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ทุกประการ และส่งผล ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ยอมรับในฐานะหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน คลิกที่นี่