วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร/องค์กรเกษตรและเครือข่ายให้เข้าแข็งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถแข่งขันทางด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

พันธกิจ

– ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อำเภอพยุห์

– ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/องค์กรเกษตรกรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง

– ให้บริการและส่งเสริมอาชีพ เพื่อการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแข่งขันได้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

– เพิ่มสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

– พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง

– เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย

– พัฒนาเกษตรกรและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันด้านการตลาด

 

ค่านิยมขององค์กร

พัฒนาใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ร่วมแรงบริการ