ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งตามประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอพยุห์ เมื่อเดือนเมษายน 2537 โดยแยกออกจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้, ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด, ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร,ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน,ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีผู้บริหารหน่วยงาน ทั้งสิ้น 16 คน ปัจจุบัน คือ  นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์