บุคลากร

elephant1

 นายธราวิทย์  คำหล้า  เกษตรอำเภอพยุห์

โทร.0622010468

4

3

น.ส.ปิยะนุช ทองกลม       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0899483883

5

8.1

นายฐิตินัย เสนาสุ             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0890257728

3

J

นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0630211288

1

6

นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0622010467

2

7

นายภานุวัฒน์ มะนู             เจ้าพนักงานธุรการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0804873647

fon

น.ส.อาทิตา รักษาศิริ     จ้างเหมาบริการ

    บทบาทหน้าที่  โทร.0615584944