ศึกษาดูงานในโครงการมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ
ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ ร่วมกับคณะ ศึกษาดูงานในโครงการมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ กลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร) ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาพื้นที่อำเภอพยุห์ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *