กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายฐิตินัย เสนาสุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รายเก่าครั้งที่ 2 การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์

Read more

กระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายฐิตินัย เสนาสุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะผู้จัดฝึกอบรมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายกิตติศักดิ์ วิมลสุข หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะ ดำเนินการการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยรด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย

Read more

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายฐิตินัย เสนาสุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รายเก่า การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการอบรม

Read more

ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา (Trichodermaspp.)

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระแซง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา (Trichodermaspp.) เชื้อราไตรโครเดอร์มา (Trichodermaspp.) เป็นเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิต เพื่อใช้เองโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์และใช้ข้าวสารเจ้า เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อวิธีการผลิต ขยายไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่นาน วัสดุอุปกรณ์ 1. ข้าวสารเจ้า 2. น้ำสะอาด 3.

Read more

ตรวจสอบพื้นที่จริงแปลงเกษตรกรพร้อมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพื้นที่

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะทำงานตรวจสอบระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่จริงแปลงเกษตรกรพร้อมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพื้นที่ แนะนำหลักเกณฑ์เงื่อนไข คุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 63 และประโยชน์ของทะเบียนข้อมูลด้านการเกษตร ณ บ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์

Read more

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน มกษ.9000

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร การอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักอินทรีย์รายเก่ากลุ่มเป้าหมาย 30 คน เนื้อหา ประกอบด้วย – บรรยายหลักการผลิตพืชผักอินทรีย์

Read more

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายฐิตินัย เสนาสุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รายใหม่ การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการอบรม

Read more

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รายเก่า ต่อยอดเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์

Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นางสาวปิยะนุช ทองกลม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปในพื้นที่ (17 กลุ่ม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการอบรม กลุ่มเป้าหมาย 30 คน

Read more

ศึกษาดูงานในโครงการมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ ร่วมกับคณะ ศึกษาดูงานในโครงการมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ กลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร) ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี

Read more