วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

 วีดิทัศน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ บ้านยางปอ ม.11 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ เจ้าของแปลง คือ นายบุญสอน อนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชมกิจกรรมในแปลง นำความรู้ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ตนเอง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป
จัดทำโดย สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *