งานวันถ่ายทอดความรู้ (Filed Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565

 

messageImage_1644566994456

 

615475

 

ด้วยอำเภอพยุห์ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ ดำเนินงานจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Filed Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 และส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพ      การผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาด ในวันที่ 10 มีนาคม 2565  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่ายบ้านยางปอ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทั่วไปและเกษตรกรในหมู่บ้าน/สมาชิกในกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เข้าร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Filed Day) ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *