กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ
ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายฐิตินัย เสนาสุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รายเก่าครั้งที่ 2
การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการอบรม กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
เนื้อหา ประกอบด้วย
– บรรยายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์
– พื้นที่ปลูก,พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ข้าว,การเตรียมดิน,การปลูกข้าว,การจัดการดิน ปุ๋ย และปัจจัยการผลิต,การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวอินทรีย์ในระยะการเจริญเติบโต
– บรรยายการดูแลรักษาและการจัดการข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์
– การทำแนวกันชน,การจัดการน้ำในแปลงนา,การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ,สุขลักษณะและความสะอาด,การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว,การปลูกพืชหมุนเวียน
– บรรยาย/ฝึกปฏิบัติการใช้สารชีวภัณฑ์และพืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว
– ทบทวน แก้ไข เอกสารควบคุมภายในกลุ่ม

ณ บ้านเปือยใหม่ ม.10 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *