กระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ
ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายฐิตินัย เสนาสุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะผู้จัดฝึกอบรมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายกิตติศักดิ์ วิมลสุข หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะ ดำเนินการการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยรด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านบก ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *