กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ
ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายฐิตินัย เสนาสุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รายเก่า การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการอบรม กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
เนื้อหา ประกอบด้วย
– รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
– ทบทวน กฎระเบียบ ข้อบังคับ บทลงโทษ คำปฏิญญาการปฏิบัติ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม
– ทบทวนและชี้แจงการจัดทำเอกสารควบคุมภายในกลุ่ม และจัดทำแผนการตรวจประเมินแปลง
ณ บ้านเปือยใหม่ ม.10 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *