กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน มกษ.9000

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ
ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร การอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักอินทรีย์รายเก่ากลุ่มเป้าหมาย 30 คน
เนื้อหา ประกอบด้วย
– บรรยายหลักการผลิตพืชผักอินทรีย์
– บรรยายมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000
– ตรวจเยี่ยมแปลงผักเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำแนะนำตามาตรฐานอินทรีย์
ณ บ้านโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *