การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 

 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เป็นการปลูกตามการเพาะปลูกปกติ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เท่านั้น ส่วนมาตรการเยียวยา แนะเกษตรกร ติดตามข่าวสารจากรัฐบาล

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีการขึ้น และปรับปรุง แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2563  ย้ำให้เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ส่วนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และ เกษตรกรรายเดิม-แปลงใหม่ กรอกข้อมูลส่งผ่านผู้นำชุมชนรวบรวมส่งสำนักงานเกษตรอำเภอ ย้ำให้บริการเกษตรกรโดย       ไม่ต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายเดิมและขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาล กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้

1) กรณีเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่) หรือเป็นเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่ปลูกแปลงใหม่ (เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่) เมื่อเกษตรกรทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่บ้าน ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ให้ชัดเจนอ่านง่าย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ farmer.doae.go.th หรือขอรับได้ที่ผู้นำชุมชน แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับผู้นำชุมชนรวบรวมจัดส่งให้เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และต้องการจะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม) ขอให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชั่น Farmbook เท่านั้น โดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใจงานแอปฯ  ซึ่งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้นๆ แล้ว 15 วัน กรณีข้าว/พืชไร่ หรือกรณีพืชอายุสั้น หรือแจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปีกรณีไม้ผล/ พืชยืนต้น อีกทั้งเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียน แต่ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวย้ำว่า แอปพลิเคชั่น Farmbook สามารถใช้ได้กับเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิมที่ต้องการปรับปรุง/ แจ้งข้อมูลการปลูกพืชและปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งการใช้แอปพลิเคชั่น Farmbook และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากที่บ้านโดยผ่านการรวมรวมแบบ ทบก.01ของผู้นำชุมชน ส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จะช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอ รวมทั้งยังลดการเดินทางมารวมตัวกันด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ

สำหรับความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัจจุบัน มีรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 7,520,254 ครัวเรือน โดยเป็นข้อมูลที่ระบบรายงานตามสถานะ ซึ่งหากไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแจ้งเสียชีวิต หรือยกเลิกทำการเกษตร ระบบจะไม่อัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *