โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ
ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นางสาวปิยะนุช ทองกลม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปในพื้นที่ (17 กลุ่ม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการอบรม กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านบก ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *