ติดตามผลการดำเนินงาน ศพก.อำเภอพยุห์

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ
ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นางสาวเบญมาศ พันธุ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ คณะติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิจสินค้าเกษตร จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนายดำรงค์ อรุณจรัส ประธาน ศพก.อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
– ด้านแปลงเรียนรู้ การทำนาหลอดแห้ง การทำนาดำ การปลูกถั่วเขียว ถั่วสิสง
– ด้านฐานเรียนรู้ การผลิตไตรโคเดอร์ม่า การผลิตฮอร์โมนไข่
– ด้านเกษตรผสมผสาน/กษตรกทฤษฎีใหม่ เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การปลูกกล้วยน้ำว้า การปลูกมะนาว การปลูกยางพารา การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร ฯลฯ
ทั้งนี้ คณะติดตามดังกล่าว ได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนเอกอินทร์อินทผาลัม
ณ บ้านไร่ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *