ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นางสาวปิยะนุช ทองกลม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปในพื้นที่ (17 กลุ่ม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการอบรม กลุ่มเป้าหมาย 30 คน

Read more

ศึกษาดูงานในโครงการมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ ร่วมกับคณะ ศึกษาดูงานในโครงการมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ กลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร) ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี

Read more

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รายเก่า การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการอบรม

Read more

ติดตามผลการดำเนินงาน ศพก.อำเภอพยุห์

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นางสาวเบญมาศ พันธุ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ คณะติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิจสินค้าเกษตร จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนายดำรงค์ อรุณจรัส ประธาน ศพก.อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นางสาวปิยะนุช ทองกลม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปในพื้นที่ (17 กลุ่ม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การอบรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยให้เกษตรกรสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการอบรม กลุ่มเป้าหมาย 30 คน

Read more

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร หลักสูตร กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รายเก่า กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เนื้อหา

Read more

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

        กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เป็นการปลูกตามการเพาะปลูกปกติ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เท่านั้น ส่วนมาตรการเยียวยา แนะเกษตรกร ติดตามข่าวสารจากรัฐบาล กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีการขึ้น และปรับปรุง แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี

Read more

การแช่ข้าวก่อนหว่าน

  การแช่ข้าวก่อนหว่านนั้นสามารถที่จะเติมสารต่าง ๆ ลงไปร่วมขณะแช่ข้าวได้ เพื่อป้องกันโรคเชื้อราต่าง ๆ ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว อันเป็นสาเหตุของโรคที่ส่งผลกระทบต่อต้นข้าว และส่วนใหญ่สารเคมีที่พี่น้องเกษตรกรรู้จัก และใช้กันก็คือจำพวกสารเคมีกลุ่มป้องกันเชื้อราต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น …แต่วันนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถผลิตตัวช่วยในการควบคุมเชื้อราในแปลงนาได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง นั่นก็คือการใช้เชื้อรากลุ่มที่ควบคลุมเชื้อรา ชื่อว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าราเขียว นำมาใช้ร่วมกับการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่าน เมื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปในแปลงก็จะมีเชื้อราเขียวห่อหุ้ม ทำให้เชื้อราสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า

Read more