สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

แผนที่ทางการเกษตร (Mapping)

แผนที่พืชเศรษฐกิจสำคัญ

 1

 

แผนที่เขตการปกครอง

 3

 

แผนที่สถาบันเกษตรกร

 4 (1)

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2557

 map1

 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557

 map2

 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

 map3