สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นโยบาย แผนงาน

          นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558 ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับใช้เป็นกรอบการทำงาน ในปี 2558 ในการจัดทำนโยบายครั้งนี้ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบาย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสำคัญ ซึ่งมีทั้งนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จภายในระยะ เวลาอันสั้น และนโยบายที่เป็นการวางรากฐานให้เกิดการปฏิรูปภาคการเกษตร ในระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ภาคการเกษตรมีการพัฒนาและเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ การทำงานตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันต้องมีการปรับรูปแบบและ วิธีการทำงาน โดยยึดหลักการ “ทำก่อน ทำจริง ทำทันที เกิดผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน” ด้วยศักยภาพของบุคลากร ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และ ความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความ เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558 จะประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ทุกประการ และส่งผล ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ยอมรับในฐานะหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน คลิกที่นี่

111

154-Tn

ninesixty logo

Video

 

 

ศพก62 ๑๙๐๔๐๑ 0599